Mesazhi i Shejh Sulejman b.Abdulvehabit drejtuar vëllait të tij, Muhamedit

Imami i mirënjohur hanbeli, shejh Sulejman b. Abdulvehhab Hanbeli r.a., vëllai i Muhammed ibën Abdulvehhabit, themeluesit të lëvizjes vehabiste ka thënë:

“Atëherë, kini frikë All-llahun dhe mos e ndryshoni të vërtetën me lajthitje dhe mos i krahasoni jobesimtarët dhe muslimanët me mendimet tuaja të gabuara dhe të kuptuarit e dobët.”

(Savaikul Ilahijje fir Reddi ‘alel Vehabijje, Sulejman b. Abdulvehhab, fq. 31.)

L.M.