Mëshira

Marrëdhënia dominuese dhe thelbësore e Zotit me robërit e Tij është Mëshira. Kjo është arsyeja pse Kur’ani dhe çdo kaptinë e fillon me fjalët: “Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit”.

Në ajetin tjetër All-llahu i Madhërishëm thotë:
“Shpallje nga Ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. Mëshiruesi që qëndron mbi Arsh.”

Nëpërmjet kësaj Zoti na mëson se Sundimi mbi Universin dhe jetën tonë është gjithmonë i ndërthurur me Mëshirën e Tij.

Besimi i sinqertë në All-llahun e ruan besimtarin nga dëshpërimi, sepse ai është I vetëdijshëm se posedimet e tij janë shumë më të mëdha nga mungesat. Është i vetëdijshëm që mund t’ia marrin punën (largojnë prej pune), por kurrë nafakën; është i vetëdijshëm se nuk po vdes nga sëmundja, por nga exheli.

Kushdo që vërtetë mbështetet në All-llahun, nuk shqetësohet nëse do të ketë probleme, por gjithmonë do të mendojë për atë që bën për të shkuar drejt Mëshiruesit.

L.M.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s