Shqisa e gjashtë – Furkani

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me të cilat ndjenë, dallon dhe mëson për botën përreth tij. Këto shqisa mësohen në klasat e ulëta të shkollës fillore. Edhe Kur’ani i përmend shqisat, kështu që na paralajmëron se ne do të jemi përgjegjës për shikimin, dëgjimin, prekjen dhe atë që shijojmë.

Përsosmëria e Kur’anit ndër të tjera qëndron në faktin se ai përmend një koncept që ne me lehtësi sot mund ta emërtojmë,  shqisa e gjashtë. Në ajetin e 29-të të sures El-Enfal, Allahu i Plotfuqishëm thotë:

“O besimtarë! Nëse i frikësoheni Allahut, Ai do t’ju japë aftësinë e të gjykuarit drejt, do t’ju lirojë nga gjynahet tuaja dhe do t’ju falë. Allahu zotëron mirësi të madhe.”

Çfarë është Furkani?

Furkan është një nga emrat e Kur’anit. Nëse do të donim ta përkthenim këtë fjalë, mund të themi se Furkan është ajo që ndan të vërtetën nga gënjeshtra, dritën nga errësira, ose të mirën nga e keqja. Prej aty rrjedh emri Faruk siç e quanin halifin e tretë, Omerin, sepse ai me veprimet e tij qartë e dallonte të mirën nga e keqja dhe të vërtetën nga gënjeshtra.

Ajeti i sipërshënuar na garanton Furkanin, me kusht që t’i nënshtrohemi Allahut. Me fjalë të tjera, besimtari i cili i nënshtrohet vetëm Atij, posedon një dhuratë të veçantë, shqisën e gjashtë, sensorët special që quhen Furkan. Kjo shqisë e gjashtë, përkitazi ato sensorë i ndihmojnë që gjithmonë, në çdo vend dhe në çdo situatë qartë ta dallojë atë që është e drejtë, e mirë, e dobishme nga ajo që nuk bënë dhe është gabim.

Sensorët e parkimit na lajmërojnë nëse i afrohemi mjaftueshëm trotuarit apo automjetit tjetër. Sensorët në qendrat tregtare lajmërojnë nëse nisesh nga dalja dhe artikulli paraprakisht nuk është regjistruar tek arka. Celulari na njofton kur bateria të jetë nga fundi.

Për besimtarin, kështu funksionon Furkani në kuptimin shpirtëror. Sapo t’i afroheni diçkaje që është e ndaluar, sapo ta kapërcejmë kufirin e së lejuarës dhe posa të veprojmë në një mënyrë të papëlqyeshme, nëse sinqerisht i frikësohemi Allahut, menjëherë do ta dimë se kemi gabuar. Ky është Furkani.

Shpesh herë diskutojmë për çështjen e mëkatit, apo për gjëra pyetemi nëse është mëkat. Nëse jeni besimtar dhe nëse sinqerisht i frikësoheni nga Allahu, do t’ua tregojë qartë se çfarë është mëkati. Kjo konfirmohet nga hadithi: “Mëkati është ajo që të ngushton në gjoks dhe të cilën nuk do të doje që njerëzit ta dinë”.

Ndaj nuk duhet të jeni gjeni për ta pasur shqisën e gjashtë. Mbështetu tek Allahu dhe ji i bindur ndaj Tij në mënyrë që Ai të ta dhurojë Furkanin me të cilin qartë do ta dallosh të drejtën nga e gabuara, qartë do t’i  lexosh mesazhet nga imoraliteti, tërmetet, vrasjet, përmbytjet, sëmundjet e ndryshme dhe gjithçka tjetër që sheh por nuk e kupton.

Përfundimisht, Furkani më i mirë është libri i Allahut – Kur’ani, ndërsa ti e di më së miri se sa shoqërohesh me Kur’anin. Kaptinat dhe ajetet e tij janë lundrimi më i mirë në këtë botë dhe vetëm ai lundrim mund të na shpie në adresën e duhur.

Autor: Safet Pozder
Përktheu: Lutfi Muaremi